Công văn phát triển Đảng tháng 9/2015

0

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

Số:        CV/2015-TNNT

( V/v phát triển Đảng trong sinh viên )

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

————–

Hà Nội, ngày  09   tháng 09   năm 2015

 

Kính gửi:   Đồng chí Bí thư các Chi đoàn K51, K52,  K53

                  – Chủ tịch các CLB.

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05-01-2012 của Ban chấp hành  Trung  ương Đảng về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 – 2020; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức giới thiệu, xét kết nạp Đảng cho sinh viên K51, K52 và K53. Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn K51, K52, K53, chủ tịch các CLB giới thiệu cho Đảng những sinh viên ưu tú (mỗi chi đoàn, CLB giới thiệu 01 đoàn viên) có đủ các tiêu chuẩn  sau:

 1. Có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.
 2. Về phẩm chất chính trị đạo đức: Nhận thức và động cơ phấn đấu của Đảng đúng đắn; có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm; gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Lớp, Hội sinh viên, Câu lạc bộ.
 3. Về học tập: là sinh viên đại học Ngoại Thương khóa K51, K52, K53; có điểm trung bình chung hai học kỳ gần nhất từ 7.5 trở lên (Không có môn học nào phải học lại).
 4. Hồ sơ đề nghị xét đoàn viên vào Đảng gồm:
 • Giấy chứng nhận tham gia lớp nhận thức về Đảng (bản photo).
 • Biên bản họp chi đoàn.
 • Bản tự kiểm điểm.
 • Trích ngang thành tích Đoàn viên.
 • Bảng điểm (lấy đến kỳ học gần nhất).

 

 • Tiểu sử tóm tắt.
 • Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận thành tích liên
 • Giấy đăng ký tạm trú bản photo (đối với sinh viên ngoại tỉnh).

(Theo mẫu gửi kèm trên website Đoàn thanh niên: doanthanhnien.ftu.edu.vn)

Căn cứ và hướng dẫn này, Ban chấp hành các chi đoàn K51, K52, K53 nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với điều kiện của chi đoàn để xét  kết nạp đoàn viên ưu tú vào  Đảng và theo dõi thông tin hướng dẫn trên website http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/chi- bo-sinh-vien.

Hồ sơ giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị xét kết nạp Đảng của các chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/09/2015.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí Bí thư chi đoàn,Chủ tịch CLB phản ánh về thường trực Văn phòng Đoàn TN – B109, số điện thoại 0437751024 – máy lẻ 388 (hoặc liên hệ với đ/c Nguyễn Hà Thu – sđt: 01659 657 519).

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

–    Đảng ủy, BGH (Báo cáo);

–    Thành Đoàn (Báo cáo);

–  BCH Các chi đoàn (thực hiện);

–    Lưu VP.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Triệu

 

Share.

About Author

Leave A Reply